Erasmus+ Program Uygulama Yönergesi ve Senato Kararı

ERASMUS+

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ PROGRAM UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Erasmus+ Programı Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, gençlik ve spor alanlarında üniversitemize gelen ve üniversitemizden Avrupa ülkelerine gönderilen öğrencilerin eğitim-öğretim çabalarını ve bu kapsamda öğretim üyesi ile idari personel değişim programlarını Erasmus + Program Rehberi ve  Uygulamalı El Kitabına uygun olarak adil biçimde yürütmektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2- (1) Bu yönerge öğrenci eğitim-öğretim programı ile öğretim üyesi, idari personel değişimi işleyiş ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4-

 

 1. Bu yönetmelikte geçen;

 

 • a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System-ECTS)’ni,
 • b) Approval of Course Units and Credits: Seçilen derslerin akademik tanınmasına dair taahhüt belgesi,
 • c)   ARELİYES: Arel Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavını,
 • ç) ARSİS : İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (Arel University Student Information System)’ni,
 • d) Bölüm başkanı: İstanbul Arel Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu bölüm başkanını,
 • e) CAE: Certificate in Advanced English (İleri İngilizce Sertifikası) sınavını,
 • f)  Dekan: İstanbul Arel Üniversitesi fakülte dekanını,
 • g) Erasmus+ Programı: Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Erasmus+ Yıllık Çalışma Programı uyarınca hazırlanmıştır. Program ülkeleri arasında öğrenci, öğretim üyesi ve üniversite personelinin karşılıklı mübadelesi programını ifade eder.
 • ğ) Erasmus Kurum Koordinatörü: üniversitenin Erasmus+ faaliyetlerini yürütmek için görevlendirilen bir öğretim üyesi,
 • h)  EÖBS: İstanbul Arel Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemini,
 • ı)   Fakülte: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı fakülteleri,
 • i)  IELTS: International English Language Testing Program System (Uluslararası İngilizce Dil Seviye Belirleme Sistemi)’ni,
 • j) Komisyon: Erasmusproğramı uygulama sürecini yürütmek için Görevli Rektör Yardımcısının başkanlığında, Erasmus Kurum Koordinatörü, Fakülte ve Yüksekokulların Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin kendi aralarından seçeceği bir üye ile üç kişiden oluşan bir kurul,
 • k)  ÖİDB: İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
 • l)   Proof of Recognation: Taahütün gerçekleştiğine dair belge
 • m) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,
 • n) Staj: Eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında, anca+k dersler başlamadan önce ya da ders döneminde süreklilik gösterecek şekilde yapılan yerinde uygulama faaliyetini,
 • o) UA: Ulusal Ajans

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Uygulamaya İlişkin Esaslar

 

Uygulama El Kitabının Duyurulması

 

MADDE 5-(1) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Ofisinin web sitesinde Erasmus+ Program Rehberi (1Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir, herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir), Uygulama El Kitabı ve Erasmus+ Programı Yönergesi öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve idari personelin incelemeleri için ilan edilir.

 

Erasmus Komisyonu

 

MADDE 6-(1) Erasmus+ Programı uygulama sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi için bir komisyon oluşturulur.

 

(2) Komisyon; Görevli Rektör ve/veya Rektör Yardımcısının ve /veya Erasmus Kurum Koordinatörü başkanlığında, Fakülte ve Yüksekokulların Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin kendi aralarından seçeceği bir üye ile üç kişiden oluşur.

 

Erasmuskurum koordinatörü

 

MADDE 7- (1) Erasmus Kurum Koordinatörü kadrolu öğretim üyeleri arasından rektör tarafından görevlendirilir.

 

Öğrencilerin Seçimi :Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği

 

MADDE 8-

 

 1. Erasmus+ Programından yararlanmak isteyen öğrencilerin seçim süreçleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
 • a) Erasmus+ Programına aday öğrenciler öğrenci başvuru formu doldurarak başvuruda bulunurlar. Başvuru formlarına Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alacakları not belgelerini (transkript) eklemeleri de gerekir.
 • b) Erasmus+ Programına aday öğrenciler yabancı dil sınavına alınırlar. Ancak, bir öğrencinin yabancı dil sınavına girmeye hak kazanması için Genel Not Ortalamasının en az 2,20 olması gereklidir.
 • c) Öğrencinin yabancı dil sınavından başarılı sayılması için de en az 55 puan alması gereklidir.
 • ç) Öğrenciler Erasmus Kurum Koordinatörlüğünce Yabancı Dil Puanları ile Genel Not Ortalamalarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanırlar.
 • d) Erasmus+ Programına gönderilecek asil ve yedek öğrencilerin sayıları gelen hibe miktarına göre Erasmus Kurum Koordinatörlüğünce belirlenir, komisyona sunulur; Hibenin artması durumunda yedek öğrenci sayısı yeniden belirlenir.
 • e) Bölüm kontenjanları komisyon tarafından belirlenir. Ancak bölüm koordinatörlerinin gerekçeli isteği üzerine kontenjanların artırılması için koordinatörlerle toplantı yapılır.
 • f) İngilizce eğitim yapan bölümlerin kontenjanları, Türkçe eğitim yapan bölümlere göre daha fazla tespit edilebilinir.
 • g) Bölümlere tahsis edilen kontenjanlar, gelen hibe miktarı istenilen hibe miktarından az olduğu takdirde Eramus+ Komisyonu tarafından revize edilerek yeniden belirlenir.
 • h)Eğitim-Öğretim dönemleri 3 ila 12 ay (planlanmış olması halinde tamamlayıcı bir staj dönemi dahil), stajlar ise 2 ila 12 ay’dır.
 • i) Aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar hibe alabilir (Bkz.2015 Uygulamalı El Kitabı)

 

Personel Ders Verme Hareketliliği ve Personel Eğitim Alma Hareketliliğin Uygulanmasına İlişkin Uygunluk Ölçütleri:

 

MADDE 9-

 

 1. Erasmus+ Programı kapsamında yurt dışına ders vermek ve personel eğitim almak üzere gönderilecek personel seçiminde aşağıdaki kıstaslara dikkat edilir.
 • a) Personel hareketliliğinde programdan faydalanmak üzere komisyona başvuran personel akademik ünvanlarına ve/veya yönetsel görevlerine göre liste haline getirilir.
 • b) Öğretim üyelerinin akademik yayınları ve yabancı dilde ders verme tecrübeleri listenin oluşturulmasında önceliğe sahiptir. İdari personel için yabancı dil aranır.
 • c) Komisyona dilekçe ile başvuran personel Dekanlıklarından, Bölüm Başkanlıklar ve/veya bağlı bulundukları birimlerin müdürlüklerinden izin almak zorundadırlar.
 • ç) Erasmus+ Program kapsamında yurt dışına gitmek isteyen öğretim üyeleri kurumdaki derslerini aksatmamak için gerekli önlemleri almak ve gerekirse telafi programları yapmak zorundadırlar.
 • d) Komisyona başvuran personel daha önce kurumun bu konudaki yurtdışı kaynaklarından faydalanmamış olmalıdır veya puan sistemi gereğinde -10 puan düşürülmelidir.
 • e) Yabancı dil bilen genç akademisyenlerin tecrübelerini arttırma bakımından bu programlara katılmaları Dekanlık, Müdürlük ve Bölüm Başkanlıkları tarafından teşvik edilecektir.
 • f) Personel hareketlilik süresi seyahat süresi hariç 2 gün ila 2 ay olup en az 8 saatlik bir ders verme süresini kapsar. (Bkz. Erasmus+ Program rehberi)

 

MADDE 10-Eramus + Program Rehberi kapsamında hareketliliğin uygulanmasına ilişkin ek uygunluk ölçütlerin dikkate alınmalıdır.

 

Duyurular

 

MADDE 11-(1) Erasmus+ Program faaliyetlerinin duyurulması için komisyon Arel’in web sitesi yanında Arel Üniversitesinin tüm kampüslerinde geniş çapta duyuru yapılmasına özen gösterilecektir.

 

Faaliyetlerin etkinleştirilmesi

 

MADDE 12- (1) Üniversitenin Stratejik Plan kapsamında Erasmus+ faaliyetlerine yer verilecek, bu konudaki zayıf ve güçlü yönlerimiz dikkate alınarak faaliyetlerin etkinleştirilmesine çalışılacaktır. Erasmus+ Programı uygulayan ofis stratejisi, misyon ve vizyonu EK1 de gösterilmiştir.(Bkz. EK1)

 

Oryantasyon eğitimi

 

MADDE 13-(1) Erasmus+ Programı çerçevesinde yurt dışına gönderilecek ve yurt dışından ülkemize gelecek öğrenciler, öğretim elemanları ve personel için Erasmus Koordinatörlüğünce oryantasyon eğitimleri verilecektir.

 

Yabancı dil sınavı

 

MADDE 14- (1) Erasmus Yabancı Dil Sınavları Hazırlık Yüksekokulu tarafından hazırlanıp uygulanacaktır.

 

Danışmanlık

 

MADDE 15- (1) Erasmus Öğrenci Kulübü gelen öğrenciler için “Buddy Sistemi”, giden öğrenciler için “Danışmanlık Sistemi” oluşturarak öğrencilere yardımcı olacaktır.

 

Personel görevlendirilmesi

 

MADDE 16- (1) Gelen öğrencilerin memnuniyetini sağlamak için gelen öğrencilerle ilgilenen bir personel görevlendirilecek ve sorunlar ilgili Rektörlüğe aktarılacak ve çözüm üretilmesi sağlanacaktır.

 

Türkçe derslerinin düzenlenmesi

 

MADDE 17- (1) Gelen öğrencilerin Türkçe öğrenmeleri için komisyon gerekli önlemleri alınacak ve gerekirse Arel içinde ücretsiz Türkçe dersleri düzenlenecektir.

 

Gezi programlarının düzenlenmesi

 

MADDE 18- (1) Erasmus+ Programı çerçevesinde yurt dışından ülkemize gelen öğrencilere Türkiye’yi tanıtmak amaçlı görsel araçlarla zenginleştirilmiş seminer ve kurslar, imkânlar elverdiği ölçüde İstanbul içinde ve civarında gezi programları düzenlenebilir.

 

Kredi düzenlemesi

 

MADDE 19-

 

 1. Erasmus+ Programı çerçevesinde yurt dışından gelen ve yurt dışına gönderilecek öğrencilerin kredi düzenlemeleri Bologna süreci kapsamında AKTS (ECTS) çerçevesinde düzenlenecek ve ilgili kurum ve dekanlıklara bildirilecektir.
 2. Bölümler öğrenci gitmeden önce  ve döndükten sonra “Proof of Recognation” belgelerini düzenlerler.
 3. Bu belgeler ilgili Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Yönetim kurullarında onaylandıktan sonra diğer evraklarla birlikte Rektörlüğe yazıyla bildirilir.

 

Öğrenci memnuniyet anketleri

 

MADDE 20 – (1) Toplam Kalite Yönetim anlayışı kapsamında Erasmus+ Program çerçevesinde yurt dışından gelen öğrencilerin ve yurt dışına giden öğrencilerin memnuniyetini ölçme ve değerlendirme sistemi web üzerinden çalıştırılarak sonuçları rapor haline getirilmelidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlük

 

MADDE 21 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Arel Üniversitesi senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

25.11.2015 Tarihi ve 2015/12 Sayılı Senato Kararı Aşağıdaki Gibidir:

 

2015-2016 Akademik Yılı Erasmus + Program kapsamında  üniversitemize tahsis edilen hibenin tutarlı, adil ve şeffaf olarak “Daha fazla öğrenci ve personelin programdan faydalandırmak adına” yapılacak süre kısıtlaması uygulamasının yapılmasında;

 

a) Öğrenci öğrenim hareketliliği: Ulusal Ajans’ın öğrenim öğrencileri için tahmini 36 öğrenci ve en az bir dönem hibe vermek ( en fazla 5 ay üzerinden kabulü); ve eğer hibe kaldığı takdirde bir dönem daha ödenebilir,

 

b) Öğrenci Staj hareketliliği; 5 staj öğrencileri için ulusal ajansın tahmin ettiği şekilde ödenmesi (toplam 25 ay ve 12.500.- avro tutarındaki hibe),  Erasmus faaliyetinden yararlanmış olan diğer öğrenciler için en az 2 aylık hibenin ödenmesi (eğer hibe kalırsa staj süresine göre ödenmesine),

 

c) Personel Ders verme ve Eğitim alma hareketliliği: Ders verme  ve eğitim alma hareketliliği (en az 8 saat olması şartıyla) için en az 2 günlük hibe vermek, gidiş ve dönüş günleri için 2 gün eklenmesi toplamda 4 gün hibe ve Avrupa Birliğinin kabul ettiği tutarlarda ulaşım gideri.